#8 Trzepot skrzydeł – Katarzyna Grochola
Kwiecień 9, 2017
#9 Francuski piesek – Marta Obuch
Kwiecień 22, 2017

„13 powodów” – nowe dziecko Netflix’a

Ame­ry­kań­ska plat­forma Net­flix, ostat­nio jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych na świe­cie, wypu­ściła na rynek swoje kolejne dziecko. Serial „13 powo­dów” został nakrę­cony na pod­sta­wie gło­śnej powie­ści Jay’s Ashera, ame­ry­kań­skiego pisa­rza ksią­żek dla mło­dzieży. Nie stałoby się to, gdyby nie inge­ren­cja jed­nej z gwiazd Hol­ly­wood oraz popu­lar­nej pio­sen­karki muzyki pop, Seleny Gomez, która jest pro­du­cen­tem wyko­naw­czym serialu. To dzięki niej ta histo­ria ujrzała świa­tło dzienne w postaci tele­wi­zyj­nego show. Już od pierw­szego odcinka serial zachwy­cił widzów, nie tylko wspa­niałą grą mło­dych akto­rów (Dylan Min­nette w roli Claya Jen­sena oraz Kathe­rine Lang­ford jako Han­nah Baker), ale także histo­rią, która wciąga tak bar­dzo, że trudno się od niej ode­rwać. W ratin­gach na popu­lar­nych por­ta­lach serial zdo­był aż… 91% pozy­tyw­nych gło­sów kry­ty­ków! To naprawdę świetny wynik.

Źródło: Filmweb

Han­nah Baker, zwy­czajna nasto­latka, prze­pro­wa­dza się z rodzi­cami do nowego mia­sta. Nowa szkoła, zero zna­jo­mych. Musi sobie jakoś pora­dzić w tej ludz­kiej dżun­gli. Jed­nak jej zado­mo­wie­nie się nie trwa zbyt długo, ponie­waż dziew­czyna popeł­nia samo­bój­stwo. Pre­sja oto­cze­nia, trud zwią­zany z zaadap­to­wa­niem się w nowej szkole, nie pomaga Han­nah w codzien­no­ści. Przed śmier­cią nagrywa ona 13 kaset magne­to­fo­no­wych, na któ­rych dokład­nie opo­wiada o każ­dej oso­bie, która przy­czy­niła się do jej śmierci. W fil­mie jako pierw­szą osobę pozna­jemy Claya, cichego chło­paka, który jest bar­dzo nie­śmiały, skryty i zamknięty w sobie. Pew­nego dnia wra­ca­jąc ze szkoły, znaj­duje on przed drzwiami swo­jego domu pudełko pod­pi­sane jego imie­niem. Oka­zuje się, że w tym pudełku znaj­dują się odpo­wie­dzi na wiele pytań, które drę­czą go po utra­cie przy­ja­ciółki. Mię­dzy innymi – dla­czego ona to zro­biła?

Źródło: Filmweb

Zaczy­na­jąc słu­chać nagrań, chło­pak jest w szoku, kiedy w słu­chaw­kach sły­szy zna­jomy, cie­pły głos dziew­czyny, z którą do nie­dawna się kum­plo­wał, może nawet kochał. Nie wie czego się spo­dzie­wać, pod­czas słu­cha­nia kolej­nych nagrań odkrywa brudną prawdę o oso­bach z jego szkoły, które oka­zały się bez­dusz­nymi i pozba­wio­nymi jakich­kol­wiek skru­pu­łów, byleby tylko dopiąć swego, poka­zać, że są lepsi i nikt im nie pod­sko­czy. Powody, dla któ­rych Han­nah zro­biła to, co zro­biła, niby zwy­czajne dla ludzi, któ­rych nie dotknęła fala nasto­let­nich upo­ko­rzeń, ale dla niej samej to było pie­kło na ziemi. Każ­dego dnia ktoś wbi­jał w jej ciało nie­wi­doczne szpilki, każ­dego dnia wymie­rzał jej siar­czy­sty poli­czek, co w osta­tecz­no­ści zakoń­czyło się śmier­cią.

Źródło: Filmweb

Sposób, w jaki scenarzyści ukazują historię krok po kroku, jest niebywały. W jednej chwili widzimy czas teraźniejszy, ból rodziny, Claya, a w drugiej retrospekcje. Cofamy się do momentów opowiadanych przez Hannah. Clay słuchając nagrań, wraca do tych wszystkich miejsc i wyobraża sobie, co czuła dziewczyna w czasie kiedy to się działo i próbuje zrozumieć. Kiedy słucha jednego nagrania, o którym wam nie napiszę, żeby nie psuć niespodzianki, bije się w głowę i przeklina samego siebie, że mógł wtedy postąpić inaczej, powiedzieć coś innego, lub zareagować w inny sposób. Tylko że wtedy nie wiedział tego wszystkiego, co wie teraz.

Źródło: Filmweb

Clay i Hannah z początku nie potrafili się dogadać, ale kiedy zaczęli razem pracować w kinie, ich przyjaźń kwitła. Z czasem z przyjaźni wyrosło coś więcej, ale tego też wam nie opiszę, zobaczycie sami. Clay to zwykły chłopak, który niczym szczególnym się nie wyróżnia, jednak to dzięki niemu dziewczyna raz na jakiś czas się uśmiechała i miała nadzieję, że nie wszyscy na świecie, a zwłaszcza w jej szkole, są źli. Bardzo polubiłam oboje, Clay jest przesympatyczny, taka ciepła klucha! ale w pozytywnym znaczeniu tego słowa. A ona – mogłabym się z nią zaprzyjaźnić w prawdziwym świecie.

Źródło: Filmweb

Trzeba koniecz­nie zazna­czyć, że sound­track w serialu jest nie­sa­mo­wity! Bren­dan Ange­li­des, pseu­do­nim Eskmo, ame­ry­kań­ski kom­po­zy­tor i pro­du­cent muzyki elek­tro­nicz­nej dał z sie­bie wszystko. Osobiście miałam ciarki, słuchając każdego utworu. Poniżej zamieszczam listę utworów z aplikacji Spotify, na której znalazła się także Selena Gomez. Warto zauważyć, że każdy tzw. winny dostał osobny kawałek.

Muszę dodać, że „13 powodów” nie jest typowym serialem dla nastolatków, ale o nastolatkach. O ich problemach w życiu szkolnym, wchodzeniu w dorosłość, są też osoby z rodzin patologicznych, które nie potrafią sobie poradzić w życiu osobistym, co przekłada się na traktowanie innych z góry. Niektóre sceny są naprawdę przerażające, miejscami mrużyłam oczy, oglądając, bo chyba mnie trochę przerosło to, co oglądałam. Wydaje mi się, że właśnie ta cała naturalność sytuacji spowodowała, że serial zyskał pozytywny odbiór. Sceny nie są przesadzone ani sztuczne, przez co jeszcze bardziej wciąga. Miałam czasem wrażenie, jakby dana scena, którą oglądałam była mi w jakiś sposób znajoma, bo była tak prawdziwa. A do tego gra aktorska. Mega dobra.

Źródło: Filmweb

Chyba dałam wam już wystarczająco wiele powodów do obejrzenia tego serialu. Mam nadzieję, (w sumie nie tylko ja ją mam :)) że będzie 2 sezon. Kończąc sezon 1, wiele wątków zostało otwartych, jak gdyby dopiero historia się rozpędzała. Nawet sam autor książki, Jay Asher w jednym z wywiadów powiedział, że z chęcią zobaczy, co będzie dalej się działo z bohaterami, jak potoczą się losy innych po wysłuchaniu nagrań.

Buziaki

Justyna