Premiera gry Metamorphosis od Ovid Works
Marzec 3, 2019
#66 Coraz większy mrok – Colleen Hoover
Lipiec 6, 2019

#65 Niewyjaśnione tajemnice – Joel Levy

photo: Tomasz Koszała

Informacje o książce

  • Stron: 224
  • Oprawa: miękka ze skrzydełkami, foliowana
  • Data wydania: 2019
  • Przekład: Jerzy Jarosław Malinowski
  • Autor: Joel Levy

Nie­wy­ja­śnione tajem­nice, sekrety, legendy te znane, o któ­rych więk­szość sły­szała, no bo kto nie sły­szał o Sto­ne­henge czy zagadce trój­kąta ber­mudz­kiego? i te mniej znane, mniej sław­ne… Zagad­kowe arte­fakty, zato­pione mia­sta, ukryte skarby, dziwne wyda­rze­nia, nie­wy­ja­wione sekrety, wszystko to spra­wia, że czu­jemy cie­ka­wość, roz­bu­dzają one naszą wyobraź­nie, tajem­nice które chcie­li­by­śmy roz­gryźć i poznać prawdę.


Natk­nąw­szy się na książkę Nie­wy­ja­śnione tajem­nice od razu zwró­ci­łem uwagę na świetne wyda­nie. Książka wzbo­ga­cona nie­zli­czoną ilo­ścią zdjęć, ilu­stra­cji, map wygląda bar­dzo zachę­ca­jąco. Do każ­dej opo­wie­ści edy­tor przy­go­to­wał ilu­stra­cje, które pomogą nam lepiej zro­zu­mieć temat, pozwolą zasta­no­wić się i wycią­gnąć wła­sne wnio­ski. Autor nie narzuca jed­nego roz­wią­za­nia zagadki, zawsze dosta­jemy dobrze opo­wie­dzianą histo­rię i kilka moż­li­wych sce­na­riu­szy z zasu­ge­ro­wa­nym praw­do­po­dob­nym roz­wią­za­niem. Zaw­sze też znaj­dziemy jedną teo­rię którą autor przy­ta­cza jako iro­niczne roz­wią­za­nie, co nie zawsze jest aż tak odle­głe od prawdy jak mogła by suge­ro­wać nazwa „odlo­towe teo­rie”.

photo: Tomasz Koszała


Książka podzie­lona jest na cztery roz­działy: tajem­ni­cze miej­sca, tajem­ni­cze zda­rze­nia, tajem­ni­cze donie­sie­nia oraz zagad­kowe arte­fakty. W każ­dym z nich znaj­dziemy dobrze znane zagad­nie­nia nie tylko fanom cie­ka­wo­stek i teo­rii spi­sko­wych, ale także zapewne więk­szo­ści osób się­ga­ją­cych po tę pozy­cję. Znajdą się też takie o któ­rych mniej można usły­szeć, jeśli w ogóle. Wydaw­nic­two przede wszyst­kim sta­nowi swo­jego rodzaju prze­wod­nik po nie­wy­ja­śnio­nych histo­riach całego świata. Jest to bar­dziej stresz­cze­nie wyda­rzeń niż ich obszerny opis. Naj­czę­ściej wła­śnie pod­czas lek­tury bra­ko­wało mi tre­ści, temat był inte­re­su­jący tak, że te kilka stron minęło dosłow­nie w minutę i pozo­stał nie­do­syt. Dokład­nie tak, jak oglą­damy zwia­stun filmu i jeste­śmy pod­eks­cy­to­wani, że cie­ka­wie i inte­re­su­jąco się zapo­wiada a po kilku minu­tach w zasa­dzie znamy już klu­czowe frag­menty filmu i praw­do­po­dob­nie domy­ślamy się zakoń­cze­nia. Czu­jemy wtedy pustkę, że wpraw­dzie mogli­by­śmy obej­rzeć film i poznać szcze­góły, ale tak de facto to po co jak histo­rię już znamy. Autor czę­sto odsyła oczy­wi­ście do innych pozy­cji żeby roz­wi­nąć dany temat, jed­nak mam poczu­cie, że można było roz­wi­nąć bar­dziej nie­które tematy, bo co można powie­dzieć o Atlan­ty­dzie na czte­rech stro­nach. Rozu­miem, że taki był zamysł tej książki, żeby roz­bu­dzić wyobraź­nie i pod­su­nąć nie jakby temat do roz­wa­żań, ale czy taka krótka forma jest odpo­wied­nia?


Nie mniej jed­nak pod­su­mo­wu­jąc książka jest inte­re­su­jącą pozy­cją dla każ­dego kto pra­gnie poznać wyja­śnie­nie fascy­nu­ją­cych tajem­nic z całego świata, a przy­naj­mniej dowie­dzieć się czego doty­czyły legendy i mity z nimi zwią­zane. Este­tyczne wyda­nie, nie­zwy­kle trafne opisy wyda­rzeń i skrzęt­nie przy­go­to­wane atrak­cyjne ilu­stra­cje spra­wiają, że spo­tka­nie z tą pozy­cją na pewno będzie miło spę­dzo­nym cza­sem, a może i zachęci kogoś do samo­dziel­nego odkry­wa­nia tajem­nic.

Tomasz Koszała

 

Za egzemplarz do recenzji serdecznie dziękujemy Wydawnictwu AlmaPress

Zobacz gdzie kupić

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *