We wszystkich publikacjach na temat ?rolnictwa integrowanego” wyraźnie widać, że proponowane koncepcje i przedsięwzięcia znajdą zastosowanie głównie w gospodarstwach nastawionych na intensywną produkcję roślinną, bez chowu zwierząt. Prawie wszystkie przytaczane przykłady dokumentujące ?rolnictwo integrowane” oparte są na tego typu gospodarstwach, popieranych zresztą oficjalnie przez naukę. Niemiecka Wspólnota Badań Naukowych wybrała np. za główny temat badawczy w ?rolnictwie integrowanym” uprawę pszenicy ozimej. Nie zauważa się przy tym, że bardziej celowe byłoby wprowadzenie tego typu rolnictwa w gospodarstwach wielokierunkowych, które jeszcze licznie występują na południu Niemiec i na terenach podgórskich. Bogatsze płodozmiany, ze względu na uprawę roślin pastewnych, obsada zwierząt dostosowana do powierzchni i warunków lokalnych gospodarstwa, stosowanie nawożenia organicznego oprócz mineralnego, mniejsze zużycie chemicznych środków ochrony roślin oraz obecność żywopłotów i zadrzewień śródpolnych są typową cechą takich rejonów rolniczych. Jedynie wielkość gospodarstw oraz metody uprawy roli, system chowu zwierząt, plony roślin i wyniki produkcyjne chowu, a także nastawienie rodzin rolniczych nie mieszczą się w obrazie nowoczesnego ?przedsiębiorstwa rolniczego”.