• Sekretna kolacja - oczarowanaczytaniem.pl
    Recenzje książek

    #15 Sekretna kolacja – Raphael Montes

    Wydawnictwo: Filia Data wydania: Czerwiec 2017 O auto­rze O twór­czo­ści Mon­tes’a pierw­szy raz usły­sza­łam, kiedy w Pol­sce wyszła jego książka pt. „Dziew­czyna w walizce”. Podobno lep­sza od „Dziew­czyny w pociągu” – tak zapew­niały media. Nie się­gnę­łam po nią wtedy. Nie czy­ta­łam recen­zji, potem zwy­czaj­nie zapo­mnia­łam. Kiedy na por­talu Lubimy Czytać poja­wiła się infor­ma­cja, że kolejna książka Bra­zy­lij­czyka zosta­nie wydana w Pol­sce, zde­cy­do­wa­łam, że chyba czas się prze­ko­nać, czy rze­czywiście autor pisze tak dobrze, jak go rekla­mują. Raphael Mon­tes jest z zawodu praw­ni­kiem i pra­cuje w swoim zawo­dzie. Pisa­nie to jego hobby. Kilka słów o fabule „Sekretna kola­cja” jest drugą powie­ścią Montes’a, wydaną na naszym rynku. Opo­wiada histo­rię o czte­rech mło­dych…