• Recenzje książek

    „13 powodów” – nowe dziecko Netflix’a

    Ame­ry­kań­ska plat­forma Net­flix, ostat­nio jedna z naj­po­pu­lar­niej­szych na świe­cie, wypu­ściła na rynek swoje kolejne dziecko. Serial „13 powo­dów” został nakrę­cony na pod­sta­wie gło­śnej powie­ści Jay’s Ashera, ame­ry­kań­skiego pisa­rza ksią­żek dla mło­dzieży. Nie stałoby się to, gdyby nie inge­ren­cja jed­nej z gwiazd Hol­ly­wood oraz popu­lar­nej pio­sen­karki muzyki pop, Seleny Gomez, która jest pro­du­cen­tem wyko­naw­czym serialu. To dzięki niej ta histo­ria ujrzała świa­tło dzienne w postaci tele­wi­zyj­nego show. Już od pierw­szego odcinka serial zachwy­cił widzów, nie tylko wspa­niałą grą mło­dych akto­rów (Dylan Min­nette w roli Claya Jen­sena oraz Kathe­rine Lang­ford jako Han­nah Baker), ale także histo­rią, która wciąga tak bar­dzo, że trudno się od niej ode­rwać. W ratin­gach na popu­lar­nych por­ta­lach serial zdo­był aż… 91% pozy­tyw­nych gło­sów…