Drugie wyjaśnienie ma charakter strukturalny, odwołuje się ono do zjawiska generalizacji. Otóż z badań nad uczeniem się wiadomo, że podobne bodźce i sygnały wywołują takie samo działanie podmiotu. Ponieważ w strukturze wiedzy jednostki informacje o ludziach ocenianych jako podobni do „ja” znaj- 361

dują się blisko samowiedzy, jednostka ta generalizuje pozytywny stosunek do siebie na tych ludzi lubi ich tak, jak lubi siebie. Chociaż hipoteza generalizacji jest interesująca, to jednak nie pozwala wyjaśnić wszystkich faktów. Przede wszystkim trudno przewidzieć oraz wyjaśnić zachowanie się ludzi, którzy mają negatywny stosunek wobec siebie, którzy nie akceptują własnej osoby. Chcąc być konsekwentnym trzeba by stwierdzić, że generalizują one niechęć do siebie na ludzi podobnych. Nie byłaby to więc generalizacja sympatii, ale – antypatii. Taka interpretacja wydaje się mało prawdopodobna. Ponadto hipoteza ta pomija milczeniem zjawisko różnicowania, które ściśle wiąże się z generalizacją. Otóż wiadomo, że w początkowych okresach uczenia się ludzie tak samo reagują na podobne informacje i sygnały później jednak w miarę zdobywania doświadczenia – ich zachowanie staje się bardziej zróżnicowane i adekwatne podobne bodźce zaczynają wywoływać odmienne reakcje, co ułatwia lepsze przystosowanie się do środowiska naturalnego i społecznego. Zgodnie z tym należałoby przypuszczać, że w procesie uczenia się stosimek wobec ludzi uznanych za podobnych do „ja” staje się bardziej zróżnicowany, bardziej przystosowany do ich rzeczywistego zachowania. Zwolennicy hipotezy generalizacji nie rozwijają tego wątku.

Przedstawiłem dwie hipotezy wyjaśniające zachowanie się człowieka wobec ludzi podobnych do niego. Aby odpowiedzieć na pytanie, która z nich ma większą wartość eksplanacyjną, należałoby przeprowadzić dodatkowe badania. Duże znaczenie miałoby tu dokładniejsze określenie zależności między podobieństwem subiektywnym a atrakcyjnością.