Czy każdy „nowy” jest taki sam? Czy wszystkich trzeba wrzucić do jednego worka?

W ostat­nich mie­sią­cach zaczę­łam przy­glą­dać się sfe­rze blo­go­wej i czy­tel­ni­czej z więk­szą uwagą. Na Face­bo­oku powstało wiele grup dla osób do pro­mo­cji swoich blo­gów, sama także biorę w nich udział, wrzu­cając swoje wpisy, recen­zje i posty około-książ­kowe. Coraz czę­ściej pojawiają się wpisy typu „Obs za obs, kom za kom”, ale czy oso­bom, które piszą te…